เมืองพังงา

ชั้นที่ ๕
สายเมืองพังงา
บุตรธิดาพระยาบริรักษภูธร (ขำ)
[ผู้เป็นบุตรพระยาบริรักษ์ภูธร บวรสวามิภักดิศักดิเสนา
มาตยาธิบดีพิริยพาหะ พระยาพังงา (แสง)]

     ๑. ญ. นุ้ยใหญ่
     ๒. ญ. นุ้ยเล็ก
     ๓. ช. ชายใหญ่
     ๔. ช. ชาย
     ๕. ช. ชายเล็ก
     ๖. ช. ขุนปฏิเวธบรรณกิจ (แขม) ภรรยาชื่อนางช้อง (รวิวรรณ)
     ๗. ญ. เหม ภรรยานายนาคินทร์ ณ ถลาง ผู้เป็นบุตรพระยาสถาวรถลางกุล (อ้น ณ ถลาง)
          ๗.๑ ช. วิเชียร
          ๗.๒ ญ. จินดา
          ๗.๓ ช. โมรา
          ๗.๔ ญ. ประพาฬ
          ๗.๕ ญ. มณี
          ๗.๖ ญ. เพทาย
          ๗.๗ ญ. พวงไพฑูรย์
          ๗.๘ ญ. เนาวรัตน์
     ๘. ช. น้อย
 

ชั้นที่ ๕
สายเมืองพังงา
บุตรธิดานายสวัสดิ์
[ผู้เป็นบุตรพระยาบริรักษ์ภูธร บวรสวามิภักดิศักดิเสนา
มาตยาธิบดีพิริยพาหะ พระยาพังงา (แสง)]

     ๑ญ. นุ้ย ภรรยานายเนียม ณ นคร
     ๒ช. นุ้ย
     ๓ช. เอียด
     ๔ญ. เอียด ภรรยาหลวงราษฎร์อายัติ
 

ชั้นที่ ๕
สายเมืองพังงา
บุตรธิดาเจ้าพระเพ็ชรภักดีศรีพิชัยสงคราม (พลาย)
[ผู้เป็นบุตรพระยาบริรักษ์ภูธร บวรสวามิภักดิศักดิเสนา
มาตยาธิบดีพิริยพาหะ พระยาพังงา (แสง)]

     ๑. ช. น่วม
     ๒. ช. ร้าย
     ๓. ญ. อบ
     ๔. ญ. เอียด
     ๕. ช. หลวงธนธุรารักษ์ (พู่)
     ๖. ญ. เลี่ยม
     ๗. ญ. พุ่ม
     ๘. ญ. หนู
     ๙. ญ. แจ่ม
     ๑๐. ญ. พุ้งพิ้ง
     ๑๑. ช. ขุนสมานประชาราษฎร์ (จวน)
     ๑๒. ญ. แกวด
     ๑๓. ช. เล็ก
     ๑๔. ญ. แดง ภรรยานายเผือก ณ ถลาง
     ๑๕. ช. วงศ์
     ๑๖. ช. เพ็ชร์


ชั้นที่ ๕
สายเมืองพังงา
บุตรธิดานายฤกษ
[ผู้เป็นบุตรพระยาบริรักษ์ภูธร บวรสวามิภักดิศักดิเสนา
มาตยาธิบดีพิริยพาหะ พระยาพังงา (แสง)]

     ๑. ญ. บาง
     ๒. ช. เอียด
     ๓. ญ. แดง ภรรยานายเอียด ณ นคร


ชั้นที่ ๕
สายเมืองพังงา
บุตรธิดาพระสุรินทรภักดี (รุ่ง)
[ผู้เป็นบุตรพระยาบริรักษ์ภูธร บวรสวามิภักดิศักดิเสนา
มาตยาธิบดีพิริยพาหะ พระยาพังงา (แสง)]

     ๑. ช. อั้น
     ๒. ช. กวนอู
     ๓. ญ. เอียด ภรรยานายนัด ณ นคร
     ๔. ญ. สีนวล
     ๕. ญ. เป้า
     ๖. ช. ขุนพินิจไพรวัน (เตียวหุย)  ภรรยาชื่อนางเป้า (พิชัยรัตน์)
     ๗. ญ. เยื้อน


ชั้นที่ ๕
สายเมืองพังงา
บุตรธิดานายเนตร
[ผู้เป็นบุตรพระยาบริรักษ์ภูธร บวรสวามิภักดิศักดิเสนา
มาตยาธิบดีพิริยพาหะ พระยาพังงา (แสง)]

     ๑. ช. ควาย
     ๒. ญ. เต้


ชั้นที่ ๕
สายเมืองพังงา
บุตรธิดานายเกษ
[ผู้เป็นบุตรพระยาบริรักษ์ภูธร บวรสวามิภักดิศักดิเสนา
มาตยาธิบดีพิริยพาหะ พระยาพังงา (แสง)]

     ๑. ญ. เอียดใหญ่
     ๒. ญ. เอียดนุ้ย
     ๓. ช. เอียด


ชั้นที่ ๕
สายเมืองพังงา
บุตรธิดานายกลับ
[ผู้เป็นบุตรพระยาบริรักษ์ภูธร บวรสวามิภักดิศักดิเสนา
มาตยาธิบดีพิริยพาหะ พระยาพังงา (แสง)]

     ๑. ช. เอียด
     ๒. ช. ดอน
     ๓. ญ. พร้อม ภรรยาหลวงอภัยพิพิธ (ชวน กัลยาณมิตร)
     ๔. ช. ดวน
     ๕. ญ. จับ ภรรยาพระพจนากรเกษตรการ
     ๖. ญ. เฟื่อง ภรรยาหลวงอภัยนุชิตร
     ๗. ช. ขุนผดุงประศาสน์ (เตียน)
     ๘. ญ. ขจร ภรรยาหลวงศิริเดชธรรม (แปลก ศิริเดช) มีบุตรธิดา
          ๘.๑ ช. ประจวบ
          ๘.๒ ญ. ประจง
          ๘.๓ ช. ประจักษ์
          ๘.๔ ช. ประจิตร
          ๘.๕ ช. พลเรือเอก ประเจตน์  อดีตผู้บัญชาการทหารเรือ
          ๘.๖ ญ. บรรเจิด


ชั้นที่ ๖
สายเมืองพังงา
บุตรธิดาขุนปฏิเวธบรรณกิจ (แขม)
[ผู้เป็นบุตรพระยาบริรักษ์ภูธร (ขำ)]

     ๑. ญ. วนิดา
     ๒. ญ. วิยดา
     ๓. ช. ดวงแขม เดิมชื่อดวงแข ภรรยาชื่อนางเสงี่ยม (พรหมศิริ)


ชั้นที่ ๖
สายเมืองพังงา
บุตรนายเอียด
[ผู้เป็นบุตรสวัสดิ์]

     ๑ช. กำไล


ชั้นที่ ๖
สายเมืองพังงา
บุตรธิดานายน่วม
[ผู้เป็นบุตรพระเพ็ชรภักดีศรีพิชัยสงคราม (พลาย)]

     ๑. ญ. คุ้ม ภรรยาหลวงอาจอำรุงการ (ชื้น ปัทมลางกูล)
     ๒. ช. ศักดา
     ๓. ญ. คล้าย
     ๔. ญ. นวล
     ๕. ญ. เสงี่ยม ภรรยาขุนเสนานุวงศ์ภักดี (พิตร ณ นคร)
     ๖. ช. พ.ต.ต. ประจิม
     ๗. ช. บำรุง
     ๘. ช. ประสิทธิ์


ชั้นที่ ๖
สายเมืองพังงา
บุตรธิดาหลวงธนธุรารักษ์ (ภู่)
[ผู้เป็นบุตรพระเพ็ชรภักดีศรีพิชัยสงคราม (พลาย)]

     ๑. ช. พร้อม
     ๒. ช. เพ็ญ ภรรยาชื่อนางนิ่ม คชเสนีย์
     ๓. ช. เสม
     ๔. ช. แพะ
     ๕. ช. พัฒน์
     ๖. ช. ขุนอาทรเกษตรกิจ (พนัศ)
     ๗. ญ. ประไพ
     ๘. ช. อวยพร
     ๙. ช. สะท้าน
     ๑๐. ญ. ยุภา ภรรยานายอรุณ สัจจกุล
     ๑๑. ญ. ถนอม
     ๑๒. ช. อ้วน
     ๑๓. ช. ตาขาว
     ๑๔. ญ. นิ้ว ภรรยานายนิพงษ์ ณ นคร
     ๑๕. ช. ขุนอักษรชิต (ทิน) ภรรยาชื่อนางอำนวย (ณ ถลาง) ณ นคร ธิดาพระยาอิศราธิชัย (หมี ณ ถลาง)
     ๑๖. ช. กิจ
     ๑๗. ญ. สมุทร ภรรยานายวิจิตร ณ ถลาง มีบุตรธิดา คือ
           ๑๗.๑ ญ. ชื่นจิตร  ภรรยานายอรุณ  แก้วเกล้า
           ๑๗.๒ ญ. ชื่นใจ  ภรรยานายประเสริฐ เทพภิบาล
           ๑๗.๓ ช. โกวิท


ชั้นที่ ๖
สายเมืองพังงา
บุตรนายวงศ์
[ผู้เป็นบุตรพระเพ็ชรภักดีศรีพิชัยสงคราม (พลาย)]

     ๑. ช. จร ภรรยาชื่อนางเพ็ญแข ณ นคร ธิดานายเพ็ญ (สายเมืองพังงา ชั้น ๗)


ชั้นที่ ๖
สายเมืองพังงา
บุตรนายเพ็ชร
[ผู้เป็นบุตรพระเพ็ชรภักดีศรีพิชัยสงคราม (พลาย)]

     ๑. ช. นิล


ชั้นที่ ๖
สายเมืองพังงา
บุตรธิดาขุนพินิจไพรวัน (เตียวหุย)
[ผู้เป็นบุตรพระสุรินทรภักดี (รุ่ง)]

     ๑. ช. ทรงแสง
     ๒. ช. ประยงค์
     ๓. ญ. ประภา
     ๔. ญ. แจ่มแสง  ภรรยา พ.ต.ท. สำราญ  บุณยัษเฐียร (บุตรขุนธานินทรพิพัฒน์ (อาน บุณยัษเฐียร และนางเหมือน  บุณยัษเฐียร)) มีบุตรธิดา
          ๔.๑ ช. กำธร (คุ้ม)
          ๔.๒ ช. วิชัย (เล็ก)
          ๔.๓ ช. ฤทธิพล (แจ๊ส)
          ๔.๔ ช. สุรสิทธิ์ (จี๊ด)
          ๔.๕ ญ. จรูญศรี (รูจ)
          ๔.๖ ญ. ปรุงทิพย์ (เอียด)
          ๔.๗ ช. ธานินทร์ (เหน่ง)
     ๕. ช. วรรณแสง
     ๖. ช. ไตรแสง
     ๗. ญ. นวลแสง
     ๘. ช. เศรษฐแสง


ชั้นที่ ๖
สายเมืองพังงา
บุตรธิดานายดอน
(ผู้เป็นบุตรนายกลับ)

     ๑. ช. ประพิศ
     ๒. ช. ไพโรจน์
     ๓. ช. ประพาศ
     ๔. ญ. ทัศนีย์


ชั้นที่ ๖
สายเมืองพังงา
บุตรธิดาขุนผดุงประศาสน์ (เดียน)
(ผู้เป็นบุตรนายกลับ)

     ๑. ญ. ประดับ
         ๑.๑ ช. พิทยา  ภรรยาชื่อนางสายสุนีย์
         ๑.๒ ญ. ปัทมา
         ๑.๓ ช. อภิญญา
         ๑.๔ ช. โยธิน
         ๑.๕ ช. พรเทพ
         ๑.๖ ญ. วิชชุดา  ภรรยา พลเอก วรพงษ์  สง่าเนตร
     ๒. ญ. ประดุษฎี (พงศ์สุพัฒน์)
         ๒.๑ ช. อภินันท์็
         ๒.๒ ญ. วรรณฤดี (เหมียว) สุกุมลจันทร์
         ๒.๓ ช. วีรวุฒิ
         ๒.๔ ญ. กัญญพัชร  ภูมิสวัสดิ์
     ๓. ช. เผดิม  ภรรยาชื่อนางไพเราะ
     ๔. ญ. ลัดดา  มีบุตร ๒ คน คือ
         ๔.๑ ช. พลอากาศเอก จตุรงค์  วงศ์ไทย
         ๔.๒ ช. จตุพร  ณ นคร
     ๕. ช. ดิลก  ภรรยาชื่อ นางประจง
     ๖. ญ. บรรเลง  ภรรยา น.พ. เสถียร  วิชัยรัตน์  อดีตรองอธิบดีกรมสรรสามิต  มีบุตร ๒ คน คือ
         ๖.๑ ช. ชุมศักดิ์
         ๖.๒ ช. ชัยศิริ
     ๗. ช. ดิเรก
     ๘. ญ. เดอลิน  ภรรยาร้อยตำรวจเอก คณิตศักดิ์  ชีรานนท์  มีบุตรธิดา คือ
         ๘.๑ ช. คณิตชาย
         ๘.๒ ญ. นุ่มนวล  ภรรยา ม.ล. กิตติยาภรณ์  กมลาศน์
         ๘.๓ ญ. ครองกมล 
     ๙. ญ. ดารา
         ๙.๑ ช. สุวิชา
         ๙.๒ ญ. วรางค์
     ๑๐. ญ. ดวงเดือน  ภรรยา นาวาอากาศโท สมมาตร  แกมทอง  มีบุตรธิดา  คือ
           ๑๐.๑ ญ. สุดาวดี  ภรรยานายบรรพต  กุจะพันธุ์
           ๑๐.๒ ช. ณพฎล
     ๑๑. ญ. เรืออากาศตรีหญิง ดรุณี  ภรรยานาวาอากาศตรี คณิน  รักธรรม  บุตรพลเรือเอก เสนาะ  รักธรรม  มีบุตรธิดา  คือ
           ๑๑.๑ ญ. นลินี  ภรรยา พ.อ. น.พ. จิระเดช  ตุงคะเศรณี
           ๑๑.๒ ช. กัปตันคณธร
     ๑๒. ญ. วนิดา  ภรรยานายวิเศษ  ศิริกันรัตน์  มีบุตรธิดา  คือ
           ๑๒.๑ ช. กิตติ
           ๑๒.๒ ญ. พิมลวรรณ
           ๑๒.๓ ช. ฉลองศักดิ์
     ๑๓. ญ. พลโทหญิง เด่นดวง  ภรรยา พลเอก แวน  อานันท์

เมืองพังงา

วันนี้ 1 คน
เมื่อวาน 77 คน
เดือนนี้
ปีนี้
ทั้งหมด
1 คน
2115 คน
113993 คน
เริ่ม 2010-11-10
©  Copyright Na Nagara All rights reserved.

Web design by 88bkk.com